GPA计算方法的中文版

 

关于办理出国成绩单平均学分绩点
GPA)计算方法
 
   出国成绩单平均学分绩点(GPA)计算方法如下:
、百分制:
1、85~100=4.0
2、60~84=1.5~3.9(1分为0.1)
、五级制:优=4.0; 良=3.5; 中=2.5; 及格=1.5
、二级记分制:合格=75(3.0)
、计算公式:
                      ∑(课程学分×课程学分绩点)
平均学分绩点(GPA)                                               
                                           ∑  课程学分

 

                                    
 
 
特此通知
                                             浙江大学本科生院
                                           二〇〇九年九月四日